B
BigFlowerSplash
Star
SmallFlowerSplash
Wave
BigSplash
Doublestar
E